Muutosehdotus

Saalem-seurakunnan johtosääntö

 1. Yleistä
  1. Seurakunnan asema
  1. Seurakunnan kotipaikka ja toimialue
  1. Seurakunnan tehtävä ja toimintamuodot
  1. Johtosäännön soveltaminen
 2. Jäsenasiat
  1. Jäsenten hyväksyminen ja erottaminen
  1. Alaikäiset lapset
  1. Muiden kuin varsinaisten jäsenten osallistuminen
 3. Seurakunnankokous
 4. Seurakuntaneuvosto
  1. Seurakuntaneuvoston kokoonpano ja valinta
  1. Seurakuntaneuvoston tehtävät
  1. Puheenjohtaja ja toimihenkilöt
  1. Seurakuntaneuvoston kokoukset
  1. Päätöksenteko
  1. Pöytäkirja
  1. Seurakuntaneuvoston jaostot
   1. Jaostojen jäsenet
   1. Jaostojen toiminta
   1. Jaostojen tehtävät ja päätöksenteko
  1. Työryhmät
 5. Talous ja tilintarkastus
 6. Palkattu henkilökunta ja vapaaehtoiset vastuuhenkilöt
  1. Seurakunnanjohtaja
  1. Muu henkilöstö ja vapaehtoiset
 7. Muut määräykset

Saalem-seurakunnan johtosääntö

1. Yleistä

1.1 Seurakunnan asema

Helsingin Saalem-seurakunta kuuluu Suomen Helluntaikirkko -nimiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan. Seurakunta toimii yhdyskunnan jäsenseurakuntana päättäen itsenäisesti omasta toiminnastaan, hallinnostaan, omaisuudestaan ja varainkäytöstään.

1.2 Seurakunnan kotipaikka ja toimialue

Seurakunnan kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen pääasiallisena toimialueena on pääkaupunkiseutu.

1.3 Seurakunnan tehtävä ja toimintamuodot

Helsingin Saalem-seurakunta toimii Raamattuun perustuvana kristillisenä paikallisseurakuntana, jonka tehtävänä on johdattaa ihmisiä sisälle Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan ja olla jäsenilleen hengellinen koti. Seurakunta harjoittaa kristillistä julistus-, opetus- ja palvelutyötä toimialueellaan ja lähetystehtävänä maailmanlaajuisesti.

1.4 Johtosäännön soveltaminen

Seurakunnan toiminnassa noudatetaan Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestystä ja tätä johtosääntöä. Jos ne ovat jossakin kohdassa ristiriidassa keskenään, noudatetaan yhdyskuntajärjestyksen määräyksiä. Seurakunnassa noudatetaan tämän lisäksi voimassa olevaa uskonnonvapauslakia ja muita uskonnollista yhdyskuntaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä.

2. Jäsenasiat

2.1 Jäsenten hyväksyminen ja erottaminen

Seurakunnan jäseneksi hyväksymisestä päättää seurakuntaneuvoston alainen paimenuus- ja diakoniajaosto. Jäsenyydestä erottamisesta päättää seurakuntaneuvosto.

Jäsen voidaan erottaa yhdyskuntajärjestyksen 19 §:n 3 momentin mukaisilla perusteilla.Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Erotetulle on annettava perusteltu kirjallinen päätös, jossa on muutoksenhakuohjeet.

Mikäli jäsen haluaa erota seurakunnasta, erosta on ilmoitettava kirjallisesti seurakuntaneuvostolle tai maistraatille.

Siirtotodistuksen toiseen seurakuntaan siirtyvälle antaa seurakuntaneuvoston siihen valtuuttama.

2.2 Alaikäiset lapset

Seurakunnan jäsenten alaikäiset lapset voidaan huoltajien pyynnöstä merkitä seurakunnan rekisteriin. Lapsi siirtyy pois seurakunnan rekisteristä, jos hän ei ole liittynyt jäseneksi ennen 18 vuoden ikää. Ennen pois siirtymistä häneen otetaan yhteyttä ja pyritään käymään keskustelu asiasta.

2.3 Muiden kuin varsinaisten jäsenten osallistuminen

Seurakunnan yhteydessä voivat toimia myös sellaiset henkilöt, jotka täyttävät jäsenyysehdot, mutta eivät halua liittyä viralliseen, yhdyskuntajärjestyksen mukaiseen seurakuntaan. Myös näistä henkilöistä pidetään jäsenrekisteriä. Heillä on oikeus olla läsnä seurakunnan vuosikokouksissa ja muissa varsinaisissa kokouksissa, ja heillä on niissä puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Sen lisäksi, mitä muualla säädetään tai määrätään seurakunnan varsinaisista kokouksista, seurakunta voi päättää muista merkittävistä asioista myös seurakunnan ylimääräisissä kokouksissa. Näissä on kaikilla rekisteriin merkityillä seurakunnan jäsenillä äänioikeus riippumatta siitä, kuuluvatko he yhdyskuntajärjestyksen mukaiseen seurakuntaan.

Seurakunnan ylimääräisissä kokouksissa päätetään mm. seurakunnan strategiasta sekä seurakunnan johtajan ja pastoreiden valinnoista. Seurakuntaneuvosto tekee päätettävistä asioista esityksen, jonka seurakunnan ylimääräinen kokous joko vahvistaa tai palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

3. Seurakunnankokous

Seurakunnan vuosikokous pidetään vuosittain tammi-huhtikuussa seurakuntaneuvoston määräämänä ajankohtana. Vuosikokouksessa käsitellään yhdyskuntajärjestyksen 23 §:n mukaiset asiat.

Muut seurakunnankokoukset pidetään tarvittaessa seurakuntaneuvoston kutsusta. Niissä toimii puheenjohtajana seurakuntaneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Heidän ollessaan estyneenä kokous valitsee puheenjohtajan.

Seurakunnankokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Sen varmentaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkistajaa allekirjoituksillaan.

Kokouskutsu seurakunnankokokseen julkaistaan viikkoa ennen kokousta seurakunnan kokoushuoneen ilmoitustaululla tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

4. Seurakuntaneuvosto

4.1 Seurakuntaneuvoston kokoonpano ja valinta

Seurakuntaa johtaa ja sen hallituksena toimii seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvoston muodostavat aktiivipalveluksessa olevat vanhimmat ja seurakuntapalvelijat, sekä ne seurakunnan työntekijät, jotka on valittu tähän tehtävään.

Seurakunnan vanhimmilla on päävastuu hengellisestä johtamisesta eli paimenuudesta seurakunnassa.

Neuvoston jäsenten valitsemisesta päätetään varsinaisessa seurakunnankokouksessa seurakuntaneuvoston esityksestä. Uusi jäsen valitaan vuoden koeajalle, jonka jälkeen hänet voidaan valita tehtävään toistaiseksi varsinaisessa seurakunnankokouksessa. Seurakuntaneuvoston jäsenten tulee vuosittain arvioida omia mahdollisuuksiaan palvella sen jäsenenä.

4.2 Seurakuntaneuvoston tehtävät

Seurakuntaneuvoston tehtävänä ovat yhdyskuntajärjestyksen 26 §:n 4 momentin mukaisten tehtävien lisäksi:

1) hoitaa ja johtaa seurakuntaa ja huolehtia jäsenten hengellisestä hyvinvoinnista,

2) vastata työmuotojen koordinoinnista ja vapaaehtoisten vastuuhenkilöiden valinnasta,

3) päättää jäsenten erottamisesta,

4) päättää henkilöistä, jotka voivat johtosäännön kohdan 2.3 mukaisesti osallistua seurakuntayhteyteen,

5) vastata seurakunnan taloudesta ja talousarvion toteutumisesta,

6) päättää muiden seurakuntien ja yhteisöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä,

7) tehdä esitykset seurakunnankokoukselle pastorien valinnasta sekä päättää heidän työsuhteistaan,

8) päättää muun henkilöstön palkkaamisesta, lukuun ottamatta määräaikaista henkilöstöä, jonka työsuhteista päättää seurakunnanjohtaja.

4.3 Puheenjohtaja ja toimihenkilöt

Seurakuntaneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Seurakuntaneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on kutsua seurakuntaneuvoston kokoukset koolle ja toimia niiden puheenjohtajana.

4.4 Seurakuntaneuvoston kokoukset

Seurakuntaneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

4.5 Päätöksenteko

Päätökset tehdään yksikertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

4.6 Pöytäkirja

Kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntaneuvoston määräämällä tavalla.

 

4.7 Seurakuntaneuvoston jaostot

Seurakuntaneuvoston ohella seurakunnan hallintoa hoitavat hallintojaosto, missiojaosto, seurakuntatyön jaosto, lapsi- ja nuorisotyöjaosto sekä paimenuus- ja diakoniajaosto. Näiden lisäksi jaostona toimii seurakuntaneuvoston työvaliokunta.

4.7.1 Jaostojen jäsenet

Seurakuntaneuvosto valitsee jäsenet jaostoihin neuvoston määräämäksi toimikaudeksi. Kussakin jaostossa on vähintään kolme ja enintään seitsemän seurakuntaneuvoston jäsentä sekä enintään kolme lisäjäsentä.

Poiketen edellisestä, työvaliokunta muodostuu seurakuntaneuvoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, jaostojen puheenjohtajista, ja sektoreiden johtavista pastoreista mukaan lukien seurakunnanjohtaja.

4.7.2 Jaostojen toiminta

Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Kokoontumisesta, päätöksenteosta ja pöytäkirjasta noudatetaan, mitä edellä seurakuntaneuvostosta on määrätty. Jaoston pöytäkirjat on toimitettava tiedoksi seurakuntaneuvostolle.

4.7.3 Jaostojen tehtävät ja päätöksenteko

Jaostojen tehtävänä on valmistella seurakuntaneuvoston ratkaistavat asiat neuvoston vahvistamien tarkempien ohjeiden mukaan. Jaostot ratkaisevat toimialaansa kuuluvat asiat seurakuntaneuvoston vahvistaman talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Jokainen jaosto päättää oman toimialansa vakinaisen henkilöstön palkkaamista koskevien esitysten tekemisestä sekä esitykset vapaaehtoisten vastuuhenkilöiden valinnasta.

Hallintojaosto

Hallintojaoston tehtävänä on huolehtia seurakunnan taloushallinnosta ja tilinpidosta, budjetin laatimisesta ja seurannasta sekä irtaimen omaisuuden ja sopimusten hallinnasta, käsitellä henkilöstöä, työhyvinvointia, palkkausta ja työehtoja koskevia asioita, huolehtia seurakunnan omistamien kiinteistöjen hoidosta, ylläpidosta ja korjauksista.

Jaosto päättää:

 1. Palkatun henkilöstön työsuhteen ehdoista,
 2. Kiinteistöjen korjauksista ja huollosta seurakuntaneuvoston vahvistamaan määrään saakka,
 3. Omaisuuden myynnistä seurakuntaneuvoston vahvistamalla tavalla,
 4. Menon hyväksymiseen oikeutetuista ja luottokorttien käyttäjistä,
 5. Irtaimen omaisuuden ja käyttöoikeuksien hankinnasta, lakkauttamisesta ja poistamisesta.

Missiojaosto

Missiojaoston tehtävänä on huolehtia kansainvälisen työ, maahanmuuttajatyön ja lähetystyön toimialaan kuuluvista asioista sekä alue- ja evankeliointityöstä. Jaosto valmistelee toimialansa toimintasuunnitelman ja koordinoi lähetys- ja maahanmuuttajatyötä.

Jaosto päättää:

 1. Toimialansa lyhytaikaisiin tehtäviin valitsemisesta,
 2. Olennaiset muutokset lähetystyöntekijöiden palkkauksessa, työehdoissa ja varustamisessa.

Seurakuntatyön jaosto

Seurakuntatyön jaoston tehtävänä on huolehtia seurakunnan jumalanpalvelustyöstä ja yhteisistä seurakunnan tapahtumista. Jaosto valmistelee toimialansa toimintasuunnitelman ja toimii seurakuntatyön koordinaatioelimenä ja kehittää sitä.

Jaosto päättää:

 1. Jumalanpalvelustoiminnan suunnittelemisesta ja kehittämisestä
 2. Merkittävimmät seurakunnan tapahtumat,
 3. Seurakunnan vuosittaisen tapahtumakalenterin.

Lapsi- ja nuorisotyöjaosto

Lapsi- ja nuorisotyöjaoston tehtävänä on huolehtia seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön järjestämisestä, sekä vastata oman toimintaosaston toimijoiden perehdytys-, toiminta- ja turvallisuuskoulutuksesta. Jaosto valmistelee toimialansa toimintasuunnitelman ja vastaa nuorisosektorin ohjauksesta ja kehittämisestä sekä huolehtii seurakunnan lapsijäsenten jäsenhuollosta heidän täyttäessään 18 vuotta.

Jaosto päättää:

 1. Lapsi- ja nuorisotyön toteutustavat
 2. Merkittävimmät muutokset leiri- ja tapahtumatoimintaan
 3. Leirikeskuksen käytöstä Saalemin vuoroilla
 4. Koulutyön toteutuksesta

Paimenuus- ja diakoniajaosto

Paimenuus- ja diakoniajaoston tehtävänä on huolehtia seurakunnan sielunhoidon järjestämisestä, valmistella seurakunnan teologisia ja opetuksellisia linjauksia ja periaatteita. Jaoston tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenhuollosta sekä diakoniatyön ohjauksesta ja kehittämisestä.

Jaosto päättää:

 1. Teologisten linjausten ja kannanottojen valmistelusta,
 2. Diakoniatyön järjestämisestä,
 3. Uusien jäsenten hyväksymisestä seurakuntaan,
 4. Esitykset jäsenen erottamisesta.

Seurakuntaneuvoston työvaliokunta

Seurakuntaneuvoston työvaliokunnan tehtävänä on huolehtia seurakuntaneuvoston kokousten valmistelusta ja sen kokousohjelman laatimisesta.

Seurakuntaneuvosto voi ottaa ratkaistavakseen jaostolle kuuluvan yksittäisen asian.

4.8 Työryhmät

Seurakuntaneuvosto tai jaosto voi nimetä toimialaansa kuuluvia työryhmiä ja päättää niiden tehtävistä ja raportoinnista.

5. Talous ja tilintarkastus

Seurakunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Seurakuntaneuvoston on toimitettava edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastuskertomus tulee olla seurakuntaneuvoston käsiteltävänä vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

6. Seurakunnanjohtaja, muu henkilöstö ja vapaaehtoiset vastuuhenkilöt

6.1 Seurakunnanjohtaja

Seurakunnanjohtajan tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa toimintasuunnitelmien ja seurakuntaneuvoston ohjauksen mukaisesti. Seurakunnanjohtajan tulee nauttia vanhinten luottamusta.

Seurakunnanjohtaja päättää määräaikaisen henkilöstön työsuhteista sekä muista johtosäännössä määrätyistä asioista.

6.2 Muu henkilöstö ja vapaaehtoiset

Seurakuntaneuvosto päättää vapaaehtoisten vastuuhenkilöiden nimeämisestä toimintamuotojen vetäjiksi. Seurakuntatyön jaosto päättää muista vapaaehtoisista.

Seurakuntaneuvosto vahvistaa seurakunnan organisaation.

Seurakunnan palveluksessa olevilta palkatuilta sekä vapaaehtoisilta työntekijöiltä edellytetään sitoutumista seurakunnan opetukseen ja arvoihin.

7. Muut määräykset

Johtosääntö ja siihen myöhemmin tehtävät muutokset vahvistetaan noudatettavaksi seurakunnankokouksen päätöksellä.

Tämä johtosääntö on alun perin vahvistettu seurakunnankokouksen päätöksellä 18.1.2018 ja tullut voimaan 1.2.2018. Johtosääntöä on päivitetty seurakunnankokouksen päätöksellä 17.9.2020.