SELOSTE HENKILÖREKISTERIN KÄSITTELYTOIMISTA

 

Helsingin Saalem-seurakunnan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Päivitämme Tietosuojaselostetta tarvittaessa. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

Laatimispäivä: 21.9.2020

 

1 REKISTERINPITÄJÄ

Helsingin Saalem-seurakunta, Y-tunnus 2862993–5, Näkinkuja 3, 00530 Helsinki.

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yhteyshenkilö: Timo Raassina, puhelin 050-502 9002, etunimi.sukunimi@saalem.fi.

3 REKISTERIN NIMI

Helsingin Saalem-seurakunnan henkilörekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietoja käytetään Helsingin Saalem-seurakunnan toiminnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi, sekä asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

Kotiseurakunta, tehtävä seurakunnassa, ruoka-aineallergiat, ja jäsenyyteen liittyvät tiedot.

Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.

Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.

Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä ovat jäseneksi liittymisen yhteydessä, tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä, sekä myöhemmin henkilöltä itseltään kerättävät tiedot. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös tapaamisissa tai puhelimitse, jos henkilö sitä pyytää. Seurakuntien työntekijöiden yhteystietoja voidaan kerätä seurakuntien internet-sivuilta.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin säilyttämistä edellyttävä asianmukainen suhde Helsingin Saalem-seurakuntaan on voimassa.

7 TIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA KÄSITTELIJÄT

Helsingin Saalem-seurakunnan henkilöstö tarvittavilta osin. Yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä järjestettävissä tapahtumissa tietoja käsittelee myös yhteistyökumppanin tehtävään määräämät henkilöt.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoa käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja luovutetaan tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin sekä Helsingin Saalem-seurakunnan mahdollisiin muihin henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Tietoa käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeudet rekistereihin myönnetään tehtäväkohtaisesti. Ulkoista yhteyttä valvotaan palomuurein ja palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan ja GDPR:n säännösten mukaisesti.

10 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

10.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Helsingin Saalem-seurakunnan asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Tapauksissa, joissa henkilö toivoo poistamista, mutta laki velvoittaa joidenkin tietojen säilyttämiseen, poistetaan muut tiedot mahdollisimman pitkälle ja arkistoidaan säilyttämistä vaativat tiedot lain määräämäksi ajaksi.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Helsingin Saalem-seurakunnan vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

11 YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Helsingin Saalem-seurakunnan toimistoon puh. 09 774 1010 tai postitse osoitteeseen: Helsingin Saalem-seurakunta, Näkinkuja 3, 00530 Helsinki.

Tarkistus-, oikaisu- ja poistopyynnöt, sekä henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa koskevat pyynnöt tulee aina lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.