Saalem-seurakunnan juridinen muoto muuttuu 2018

Sunnuntaille 21.5.2017 oli Saalemiin kutsuttu Saalem-Lähetys ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous. Kokouksen kutsussa ja asialistassa oli vain yksi hallituksen esitys: ”Saalem-Lähetys ry:n kaiken toiminnan, omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Helsingin Saalem-seurakunta -nimiselle uskonnollisen yhdyskunnan seurakunnalle.” Asiaa oli käsitelty aiemmin helmikuussa yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa sekä maaliskuussa vuosikokouksessa.

Koska kyseessä oli näin merkittävästä yhdistyksen toimintaa koskevasta asiasta päättäminen, tarkastettiin kaikkien pääsalin alakertaan tulleiden henkilöiden Saalem-Lähetys ry:n jäsenyys, ja jokaiselle annettiin kokouksen asialistan lisäksi äänestyslippu.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Hämäläinen ja sihteeriksi Olli Muttilainen. Kokouksen osallistujien esittämiin kysymyksiin ja tarkennuspyyntöihin vastasivat Mika Yrjölä, Esko Matikainen ja Timo Tikka. Puheenvuoroissa esitettiin myös päätösasian lykkäämistä sekä hallituksen esityksen hylkäämistä.

Päätöksenteon lykkäyksestä äänestettiin seisaalleen nousten. Noin kymmenkunta henkilöä oli lykkäämisen kannalla, loput noin 200 tahtoivat päättää asiasta ko. kokouksessa. Hallituksen esityksen hyväksymisestä äänestettiin lippuäänestyksellä. Siinä ääniä annettiin yhteensä 206. Niistä 82,5 %:a (170 kpl) puolsi esitystä. 15,5 % :a (32 kpl) äänesti esitystä vastaan. Tyhjiä lipukkeita palautui 4 eli 2 %:a.

Yhdistyslain 27§:ssä kohdassa kolme mainitaan, ”Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei säännöissä ole toisin määrätty: 3) sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.” Kokous siis hyväksyi Saalem-Lähetys ry:n hallituksen esityksen.

Rekisteröity yhdistys tai uskonnollisen yhdyskunnan seurakunta ovat vain toiminnan ”rakennustelineitä”, sillä hengellinen seurakunta on rakennus, joka liittyy ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Kristuksessa. Hänessä mekin rakennumme yhdessä muiden kanssa Jumalan asumuk-
seksi Hengessä. (kts. Ef 2:21-22)

TIMO TIKKA
SAALEM-LÄHETYS RY
HALL VPJ.